مشخصات فایل<پاورپوینت آشنايى با نرم افزار SPSS>

دانلود کتاب آموزش نرم افزار spss با فرمت ,pdf,برنامه آموزش نرم افزار ,spss,نحوه کار با نرم افزار ,spss 16,پاورپوینت آموزش مقدماتی ,spss,سی دی آموزش نرم افزار ,spss,آموزش رایگان ,spss 25,فیلم آموزش کار با نرم افزار spss, پاورپوینت آشنايى با نرم افزار SPSS با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت آشنايى با نرم افزار SPSS.

پاورپوینت آشنايى با نرم افزار SPSS

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايى با SPSS،
فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 151


بخشی از متن این پاورپوینت :

تحليل آمارى (Statistical Analysis)
هر آناليز آمارى شامل مراحل زير است:
توصيف داده‌ها: نمايش و خلاصه كردن داده ها
آزمون فرضيات: نتيجه گيرى در مورد گروه بزرگتر (جامعه) از روى اطلاعات به دست آمده در يك نمونه
ارزيابى روابط: مطالعه روابط بين متغيرها
واژه هاى كليدى در آمار
آماره (Statistic): صفتى است از نمونه مانند ميانگين (x) و واريانس نمونه (s).
پارامتر (Parameter): براى توصيف ويژگى هاى جامعه به كار مى رود مانند ميانگين جامعه ()
واريانس:
پركاربردترين شاخص پراکندگى است. هرچه ارزش واريانس بيشتر باشد، مقادير
بيشتر پراكنده هستند. اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه‌ها داراى مقدار
واحدى هستند.
انحراف معيار (std deviation) به پراكندگى مشاهدات در يك
نمونه اشاره دارد، در حاليكه خطاى معيار (std error) به پراكندگى يك آماره
مربوط مى باشد.
واژه هاى كليدى در آمار
نما (Mode): مقدارى از داده‌هاست كه بيشترين فراوانى را دارد.
ميانه (Median): مقدارى از متغير است كه نيمى از مقادير كوچكتر از آن و نيم ديگر بزرگتر از آن هستند.
صدك
ها (Percentile): مقاديرى از متغير هستند كه در مورد درصد نمونه‌ها را
نشان مى دهند. براي مثال مى توانيد مقدارى را پيدا كنيد كه 25% نمونه ها در
زير آن قرار گيرند.
چارك‌ها (Quartiles): از آنجائى كه صدك هاى 25، 50،
و 75 نمونه را تقريباً به چهار گروه برابر تقسيم مى كنند، مجموعاً به آنها
چارك‌ها گويند.
واژه هاى كليدى در آمار
شاخص هاى پراكندگى (Measures of Variability): سعى مى كنند ميزان گستردگى مشاهدات را اندازه گيرى نمايند.
دامنه تغييرات (Range): ساده ترين شاخص پراكندگى است كه اختلاف بين بزرگترين و كوچكترين مقدار داده ها را نشان مى‌دهد.
واريانس (Variance): پركاربرد ترين شاخص پراكندگى است. فرمول محاسبه واريانس در يك نموه (S2) به شكل زير است:
مجموع توان دوم فاصله هريك از مقادير از ميانگين
(1- تعداد نمونه ها)
اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه ها داراى مقدار واحدى هستند. هرچه واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشترپراكنده هستند.
انحراف
معيار (Standard Deviation):جذر واريانس را انحراف معيار گويند. اندازه
انحراف معيار به واحد اندازه گيرى بستگى دارد. مثلاً انحراف معيار سن با
واحد روز بزرگتر از انحراف معيار سن با واحد سال است.